Pazarlama danışmanlığı hizmetleri nelerdir?
Kullandığımız nitel araştırma teknikleri ve geliştirdiğimiz özel metodolojiyle, firmalar için uygulanabilir pazarlama stratejileri oluştururuz. Uygulanabilir pazarlama stratejisi, firmanın olanaklarıyla pazarın koşullarını uyumlaştırmak demektir. Bu sayede, firmaların mevcut kaynaklarıyla daha hızlı ve daha kolay büyümesini sağlarız.

Sunumu Slideshare’den izlemek için tıklayın >>

Firmaların pazarlama süreci yönetimine verdiğimiz destekleri sınıflandırmak bize bugüne kadar çok da doğru gelmedi. Çünkü karşılaştığımız her sektör-pazar ve özellikle her firmanın bambaşka bir öyküsü vardı. Ancak buna rağmen, yaptığımız işi daha somut ifade edebilmek için, 20 yıllık ticari deneyimimizden süzülen ortak paydalar doğrultusunda hizmetlerimizi genel olarak tarif etme ihtiyacını duyduk.

Ana hatlarıyla sunduğumuz hizmetler aşağıdaki kategorilerde toplanmakla birlikte, bizim için asıl olanın; her sektör ve pazarın ekonomik aktörlerini içsel ve dışsal dinamikleriyle bir bütün olarak ele alarak özgün projeler hazırlamak ve uygulamak olduğunu bir kez daha tekrarlayalım…

1- Diagnostik analiz

Tıp literatüründen alınmış bir kavram olan diagnostik, bu anlamıyla; teşhis, tanı amacıyla yapılan çalışmaları, analizleri anlatmak için kullanılmaktadır.

Portakal Pazarlama Danışmanlığı; firmaların pazarlama süreci yönetiminin “sürdürülebilir ve yönetilebilir” bir başarı merkezinde yeniden inşasına hizmet etmesi amacıyla oluşturduğu ve uyguladığı özgün Pazarlama 3.0 metodolojisinde söz konusu analizi iş dünyası için de tamamen orijinal haliyle kullanmaktadır.

Diagnostik analiz çalışmasının ana hedefi, firmaların başka bir gözle kendilerine bakmalarını sağlayacak, kurumsal farkındalık düzeyinde devrimci sıçramalar yaratacak “pazarlama içgörüsü” geliştirmeye yönelik bir başlangıç adımının atılmasını sağlamaktır.

Firmalar, satın alma ve almama davranışının arkasındaki neden-sonuç ilişkilerine ne kadar fazla nüfuz edebiliyorsa, yani ne kadar fazla pazarlama içgörüsüne sahipse, aslında o kadar fazla sürdürülebilir başarıyı gerçekleştirme becerisini kazanmışlar demektir. Portakal, tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi, diagnostik analiz çalışmasında da firmaların bu içgörüyü elde etmesi için danışmanlık faaliyetlerini sürdürür.

Hizmet verilen firmanın pazarlama ihtiyacı ve bu ihtiyacın boyutu ne olursa olsun, diagnostik analiz, Portakal’ın yaptığı pazarlama danışmanlığı çalışmalarının vazgeçilmez başlangıç noktasını oluşturur.

Diagnostik analiz, Portakal’ın verdiği “bütünsel pazarlama danışmanlığı”nın başlangıç noktasını oluşturduğu gibi, dileyen firmalar bu analiz çalışmasını ayrı ve tek başına bir modül olarak da talep edebilir.

Diagnostik analiz çalışmasında kullanılan nitel araştırma yöntemleri, firmanın kurucu ortaklarından Nesteren Şencan Görgülü’nün koçluk formasyonu ve deneyimleriyle geliştirilmiştir. Sözkonusu analiz çalışması, özel bir “güçlü soru sorma” tekniğiyle gerçekleştirilmektedir.

2- Pazar analizi

Mevcut veya pazara yeni giren ürün/hizmetler için; pazar koşullarının objektif olarak tanımlanması ve anlaşılmasına yönelik analiz çalışmalardır.

Söz konusu çalışma, yerel lokasyonda faaliyet gösteren firmalar için yapıldığı gibi, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara çok ciddi anlamda yol gösterici özelliği nedeniyle yabancı yatırımcılar için de gerçekleştirilir.

Pazar analizi çalışmasından elde edilmesi beklenen fayda, herhangi bir pazarda faaliyet gösteren firmaların pazarlama stratejilerine kaynak oluşturacak tamamen objektif verilerin toplanarak “firmaya özel” bir biçimde rapor haline getirilmesidir.

Çalışmadan elde edilmesi beklenen bir diğer fayda ise, daha çok yurtdışı yatırımcıyı ilgilendiren, yatırımın verimliliğine yönelik objektif bulgulara hem pazarlama, hem de ekonomik veriler açısından ulaşılabilmesidir.

Söz konusu rapor iki ana bölümden oluşur;

1- “Pazardaki karar vericilerin bugün ve gelecekte kafasından neler geçiyor, neler geçebilir, karar vericinin satın alma davranışı nasıl gelişiyor, tetikleniyor, şekilleniyor, karar vericinin hayalindeki ürün/hizmet bu mudur, pazardaki aktörlerle ilgili ne düşünülüyor…” vb. pazar ve müşteri gereksinimlerini anlamaya, pazarın gelecek resmini tasavvur etmeye yönelik pazarlama eksenli bir çerçeve,

2- Söz konusu pazardaki oyuncular, pazarın bölüşümü, büyüklüğü ve geleceğine ilişkin ekonomik verilere dayalı analiz çerçevesi.

Pazar analizi çalışmasında kullanılan yöntem, Portakal Pazarlama Danışmanlığının kullandığı özel metodolojinin bel kemiğini oluşturan nitel araştırma tekniğidir. Kullanılan teknik nedeniyle pazar analizi çalışması, kesinlikle bir masa başı çalışması değildir. Firmanın faaliyet gösterdiği pazardaki karar vericilerle (bir ürün ya da hizmeti satın alma/kullanma kararını veren gerçek veya tüzel kişiler) bire bir gerçekleştirilir.

3- Bütünsel pazarlama danışmanlığı

Hizmet paketleri içerisinde en kapsamlısı olan bu paket, özellikle pazarlama departmanı yeterince kurumsallaşmamış ya da hiç olmayan firmalar için uygundur.

Hizmet paketinin temel içeriği, firmanın pazarlama departmanı fonksiyonunun yerine getirilmesidir. Firmanın tespit edilen pazarlama ihtiyaçlarına göre;
a- Firma tepe yönetimi tarafından pazarlama hedefinin tanımlanmasını da içeren diagnostik analiz
b- Pazar analizi; pazar ve müşteri gereksinimlerinin tespiti, rekabet analizi
c- Segmentasyon; pazardaki karar vericilerin satın alma kriterlerine göre sınıflandırılması ve firmanın pazarlama yapabileceği segmentlerin tespiti
d- Swot analizi; firmanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, faaliyet gösterilen pazardaki tehdit ve fırsatların tanımlanması
e- Marka değerlerinin (ürün/hizmetin özü) belirlenmesi
f- Yukarıda sıralanan çalışmaların ardından pazarlama hedefinin tekrar gözden geçirilmesi ve gerekirse revizyonu
g- Pazarlama tanıtımında kullanılacak iletişim mesajlarının belirlenmesi
h- Pazarlama hedefini gerçekleştirmeye yönelik stratejik adımların tespiti ve stratejik önceliklerin seçilmesi
ı- Stratejinin oluşturulması
j- Pazarlama ve pazarlama tanıtımı faaliyetleri için uygulama planlarının yapılması
k- Yönetim
Aşamalarından herhangi biriyle başlar.

Yönetim aşamasında firmanın pazarlama ile ilgili faaliyetlerinin koordinasyonu, stratejiden sapmaların önüne geçilmesi ve gerekli durumlarda pazarlama sürecinin bizzat yönetimi gerçekleştirilir.

Pazarlama yönetimi sürecinde orta vadedeki amaç, firmanın pazarlama faaliyetlerinin kurumsallaşmasına katkı sağlamaktır.

Bu konuda daha detaylı bilgi için “Pazarlama danışmanlığı nedir ne değildir?” başlıklı makalemize de bir göz atmanızı öneririz.>>

4- Pazarlama yönetimi

Bu hizmetin amacı, tüm pazarlama-pazarlama tanıtımı faaliyetlerinin firmanın pazarlama hedeflerine ve pazarlama planına uygun ve en efektif bütçelerle gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Pazara yeni giren veya pazarlama departmanı kurmak yerine bu hizmeti outsource etmek isteyen firmalar için oldukça verimli bir hizmettir

Hizmetin bir diğer fonksiyonu öngörülen bir zaman diliminde firmanın pazarlama faaliyetlerinin kurumsallaşmasını sağlamaktır.

Bu çalışmada firmanın satış dışında kalan tüm pazarlama ve pazarlama tanıtımı faaliyetleri firma adına veya firma tepe yönetimiyle birlikte yürütülür. Pazarlama ile ilgili tedarikçilerden teklif alma, pazarlık, sonuçlandırma, denetleme, firma ile pazarlama-satış toplantıları, eğer varsa reklam ajansı, halkla ilişkiler şirketi, matbaa vb üçüncü partilerle ilişkilerin verimli bir biçimde sürdürülmesi, yapılan çalışmaların pazarlama stratejisine uygunluğunun denetlenmesi vb. çalışmalar pazarlama yönetimi hizmet paketinin içerisinde yer almaktadır.

5- Pazarlama tanıtımı

Pazarlama vizyonu ile markanın özünü oluşturan marka değerlerinin hedef gruplarla paylaşılmasına yönelik haberleşme süreci olarak tanımlanabilecek olan pazarlama tanıtımı faaliyetleri; kitlesel haberleşmeden kurum yayıncılığına, fuar katılımından online pazarlamaya, baskılı malzemeden basın haberleşmesine, sponsorluktan promosyon çalışmalarına kadar çok geniş bir faaliyet yelpazesini ifade etmektedir.

Bu geniş yelpaze içerisinde kullanılacak tanıtım yöntem ve araçlarının seçimi, firmaların finansal yapabilirliklerin yanında, pazarlama tanıtımı ihtiyaçlarıyla da bire bir ilgilidir…
Pazarlama tanıtımı harcamaları, tüm firmaların pazarlama konusunda en fazla zorlandığı ve şüphe duyduğu konuların başında gelir. Pazarlama tanıtımı çalışmalarının belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi; gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve bütçenin en verimli biçimde kullanılması için gerekli ön koşuldur.

Pazarlama tanıtımı için kullanılabilecek alternatiflerin belirlenmesi, fiyatlandırılması, bütçe çerçevesinde seçim ve planlama yapılması veya firma büyüklüğüne uygun bir plan ve bütçenin oluşturulması, tasarım standartlarının oluşturulması veya sürecin yönetimi bu hizmetin kapsamındadır.

Hizmetin genel amacı, firmaların tamamen pazarlama ihtiyaçlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış bir pazarlama planı ve bütçesi ortaya çıkartmaktır.

6- Pazarlama denetimi

Bu hizmet kurumsallaşmış bir pazarlama departmanı olan firmalar içindir. Firmaların zaman içinde pazarlama hedeflerinden ve pazarlama planlarından sapmalar olur. Bu sapmaların kurum dışından ve objektif bir bakışla tespit edilmesi, firma yönetimine raporlanması, bunun sonucunda gerekli düzeltmelerin yapılması; hem firmanın hedeflerine daha kolay ulaşmasını, hem de pazarlama bütçesinin etkin kullanımını sağlar.

7- Bütçenin verimlilik ve etkinlik analizleri

Bu hizmet, düzenli bir pazarlama bütçesi harcayan firmalar için uygundur. Yalnızca pazarlama tanıtımı faaliyetleri için gerçekleştirilebileceği gibi, tüm pazarlama harcamaları için de yapılabilir. Firmanın faaliyet gösterdiği pazarda, özellikle ürün/hizmeti satın almakta olan müşterilerle çalışılarak hangi pazarlama faaliyetlerinin veya hangi iletişim faaliyetlerinin satın alma kararı üzerinde etkili olduğu belirlenir. Bu çalışma ile pazarlama bütçesinin optimize edilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmış olur

8- Proje danışmanlığı

Küçük veya büyük her ölçekte firmanın yararlanabileceği bir hizmettir. Firmaların zaman zaman gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmek istedikleri bazı projeler, insan ve organizasyon yetersizliği nedeniyle ya gerçekleştirilemez, ya da gerçekleştirildiğinde organizasyonun günlük işleyişinde ciddi zaaflara yol açabilir.

Özellikle pazarlama yönetiminde dönemsel olarak ortaya çıkabilecek ekstra faaliyetlerin, bu konuda birikim ve deneyim sahibi bir kuruma outsource edilmesi ciddi zaman ve para tasarrufu sağlar. Yıldönümleri, fuarlar, lansman ve relansman çalışmaları, sponsorluk etkinlikleri gibi projelerde eğer varsa halkla ilişkiler şirketi, organizasyon şirketi vb. üçünü parti kuruluşların koordinasyonu ve yönetilmesi bu hizmetin kapsamındadır.

9- Pazarlama beyin fırtınası toplantıları

Her ölçekte firma için tasarlanmış temel bir pazarlama danışmanlığı hizmetidir.
Firmanın karar vericileriyle birlikte önceden belirlenmiş bir pazarlama konusu/projesi/sorunu üzerinde, konusunda uzman danışmanların katılımıyla 3 saatlik yoğun bir tartışma gerçekleştirilerek konu her yönüyle masaya yatırılır. Kurumsal firmalar için değişik bakış açıları sağlayan, küçük ve orta boy işletmelere de pazarlama vizyonu kazandıran bir hizmet paketidir.

Pazarlama Beyin Fırtınası Toplantıları, “eğitim” değildir ve toplu halde yapılmaz. Tek bir firmaya özel pazarlama sorunlarının tartışıldığı toplantılardır. Toplantıların verimli olması için firmanın ortakları veya pazarlama konusundaki karar vericilerinden en fazla 5-6 kişinin katılması tavsiye edilir.

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin